882 136 430 kfis@kfis.pl
Jeżeli jesteśmy uczestnikami kolizji, pierwszym naszym zadaniem jest zapobieżenie powiększaniu się rozmiarów szkody oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Powinniśmy ustawić pojazdy biorące udział w zdarzeniu w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu.

Wyjątkiem od tej zasady jest wypadek, w którym są ofiary w ludziach. Wtedy nie wolno ruszyć pojazdu aż do czasu przybycia na miejsce wypadku policji. Obowiązkowe jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia – a więc wyraźne oznakowanie np. poprzez wystawienie trójkątów i udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Następnie powinniśmy spisać dane uczestnika lub uczestników (imię, nazwisko, adres, telefon, numery rejestracyjne i marki samochodów) oraz dane ewentualnych świadków zdarzenia.

Straty pokrywa winny kolizji. Należy spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy (do pobrania tutaj), w którym sprawca oświadcza, że spowodował zdarzenie i opisuje jego przebieg – dzień, godzinę, miejsce oraz powstałe uszkodzenia.

W oświadczeniu muszą się także znaleźć pełne dane sprawcy spisane z dowodu osobistego i rejestracyjnego oraz prawa jazdy i polisy OC (numer, data wystawienia, Zakład Ubezpieczeń). Data i podpis sprawcy na oświadczeniu muszą być czytelne.

Najszybciej, jak to jest możliwe, poszkodowany powinien zgłosić zdarzenie do Ubezpieczyciela.

Jeżeli sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, a więc nie jest ubezpieczony  –  koniecznie należy wezwać policję. W takim przypadku zgłoszenia szkody dokonujemy u swojego Ubezpieczyciela. Akta sprawy po ich skompletowaniu zostaną przekazane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci nam należne odszkodowanie, a do sprawcy wypadku zwróci się z roszczeniem regresowym.

W przypadku, gdy sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany, UFG wypłaca odszkodowania za szkody na osobie w pełnej wysokości, a za szkody w mieniu – tylko wtedy, gdy którykolwiek uczestnik zdarzenia doznał obrażeń ciała skutkujących śmiercią lub rozstrojem zdrowia trwającym ponad 14 dni. Udział własny w szkodzie w mieniu wynosi w tym przypadku 300 euro.
Jeśli udało nam się zanotować numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszał się sprawca – należy podać go policji, która przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Policję musimy wezwać zawsze, gdy trudno ustalić kto zawinił, sprawca nie chce dokładnie opisać całego zdarzenia, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dokumenty sprawcy są nieczytelne lub wskazują na podrobienie lub też okoliczności zdarzenia wskazują, że pojazd sprawcy może być przedmiotem przestępstwa (np. kradziony).

Gdy chcemy przyspieszyć wypłatę odszkodowania i posiadamy polisę AC, rozwiązaniem jest zwrócenie się do własnego Ubezpieczyciela – odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy autocasco. Konsekwencją takiej decyzji jest utrata części zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia do momentu rozliczenia się naszego Ubezpieczyciela z tym, w którym sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie OC.

Od 2013 roku WARTA dodaje do ubezpieczenia OC w wariancie KOMFORT gratisowo dodatkową opcję – OC SZYBKA WYPŁATA. Jeżeli znany jest sprawca szkody Klient WARTY może zwrócić się z wnioskiem o likwidację szkody z OC sprawcy, ubezpieczonego w innym Towarzystwie, w WARCIE. Taki produkt posiada również InterRisk. Nosi nazwę InterCasco. Kolejnym Towarzystwem, które w 2014 roku dołączyło do grona takich Ubezpieczycieli jest PZU i od 1 czerwca Uniqa (aktualne dane znajdziesz TUTAJ).