882 136 430 kfis@kfis.pl

Kary za brak OC

Kary za brak OC

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest obowiązana wnieść opłatę:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) samochody osobowe — równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy — równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy — równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) w ubezpieczeniu OC rolników — równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych — równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
2) 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
3) 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł.
W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł.
W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł.